Člen Realitnej únie SR Sme právoplatným členom Realitnej únie SR
Investor Pomôžeme Vám zhodnotiť Vaše úspory investíciou do nehnuteľnosti.
Financovanie Pomôžeme Vám v otázkach financovania nehnuteľností. Partnerom našej spoločnosti vo svete financií je Umbrella Group, s.r.o.
Zahraničie Kúpte nehnuteľnosť v zahraničí a dovolenkujte vo svojom, alebo zarábajte na prenájme.
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

                               Etický kódex realitnej spoločnosti Kompletreal, s.r.o.

Preambula

Etický kódex realitnej spoločnosti Kompletreal, s.r.o. zahŕňa interné pravidlá práce a spôsoby vystupovania vo vzťahu ku klientom, ktorých cieľom je vniesť princípy dobrých mravov, profesionalizmu a zodpovednosti. Záujmom každého realitného poradcu a manažéra spoločnosti Kompletreal, s.r.o. je dodržiavanie týchto pravidiel s cieľom vytvárania predpokladov pre úspešné realizovanie obchodov, vytvárania a chránenia dobrého mena realitného makléra, manažéra a tým aj spoločnosti Kompletreal, s.r.o. Stotožnenie sa s etickým kódexom a jeho uplatňovanie je jednou zo základných podmienok pre možnosť spolupráce so spoločnosťou Kompletreal, s.r.o., ktorej jednotlivé myšlienky etického kódexu sú rozdelené do troch kapitol.

Kapitola I

Článok I

Dobré mravy a korektnosť

Etický kódex zakazuje podvody, klientov nezavádzame nepravdivými údajmi, upozorňujeme na možné riziká a dôsledky prípadných rozhodnutí, nezatajujeme dôležité informácie, ktoré sú podstatné pre realizovanie obchodu. Preverujeme všetkými dostupnými spôsobmi údaje o klientoch a nehnuteľnostiach, v prípade nezrovnalostí tieto konzultujeme s dotknutými osobami a zjednávame nápravu.

Článok ll

Nezávislosť a zachovanie mlčanlivosti

Realitní poradcovia a manažéri sa riadia vo vzťahu ku klientom, inštitúciám vystupujúcich pri realizovaní jednotlivých prípadov a inými subjektmi zásadou nezávislosti a objektivity. Keďže vzťah realitných poradcov a klientov je založený na dôvere, k informáciám vyvstávajúcim z obsahu realizovania jednotlivých obchodných prípadov sa viaže mlčanlivosť, ktorá je časovo neobmedzená. Tá istá zásada platí vo vzťahu k obchodným partnerom spoločnosti Kompletreal, s.r.o.

Kapitola II

Článok I

Vzdelanie a dobré meno

Realitní poradcovia a manažéri spoločnosti Kompletreal, s.r.o.  realizujú vzdelávanie v oblasti nehnuteľností postupne prostredníctvom interného a externého školiaceho programu. Snahou spoločnosti Kompletreal, s.r.o.  je informovať a byť informovaní o zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách a vládnych uzneseniach a iných faktoch a informáciách, ktoré zasahujú a vplývajú na kvalifikovanosť a kompetentnosť poradcov a manažérov vo vzťahu k obsahu svojej práci a ku klientom. V záujme každého poradcu a manažéra je taktiež aktívne sa podieľať na samoštúdiu a teda neustálom profesnom raste v oblasti nehnuteľností. Realitní poradcovia a manažéri spoločnosti Kompletreal, s.r.o.  pri výkone svojho povolania môžu použiť iba také prostriedky, ktoré pripúšťajú zákonné úpravy a nepriečia sa dobrým mravom, zároveň k ich vystupovaniu sa viaže dostatočná úprava zovňajšku, vážnosť, nekonfrontačné a príjemné vystupovanie.

Článok II

 Informovanosť klientov a partnerov, poskytovanie služieb

Klienti a obchodný partneri ktorých sa obchodný prípad týka, sú priebežne informovaní o vývoji v jednotlivých obchodných prípadoch, oznamujú sa im všetky podstatné zmeny a obsah odosielaných a prijímaných informácií. Dokumenty zverené dočasne k použitiu sa starostlivo uschovávajú, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu, alebo strate zverených dokumentov, taktiež sa starostlivo uchovávajú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje a iné údaje, prostredníctvom ktorých by mohlo dôjsť k ich následnému zneužitiu. Realitní poradcovia a manažéri spoločnosti Kompletreal, s.r.o. poskytujú služby v súlade s odbornou starostlivosťou a sú povinní pri činnostiach mimo ich kompetenciu prizvať odborníkov v záujme plynulého a odborného realizovania obchodného prípadu. Zároveň sú informovaní o všetkých dostupných službách, ktoré spoločnosť Kompletreal, s.r.o.  ponúka svojím klientom a partnerom v záujme skvalitnenia a rozšírenia svojej činnosti.

 

Kapitola III

Článok I

Zodpovednosť

Realitní poradcovia a manažéri spoločnosti Kompletreal, s.r.o.  vystupujú vo vzťahu ku klientom, obchodným partnerom a všetkým inštitúciám vstupujúcim do procesu realizácie obchodov ale i mimo tohto procesu korektne, slušne a v rámci zákonov daných možností v snahe o čo najprospešnejšie zastávanie záujmov v prospech svojho klienta. Každý realitný poradca a manažér dbá o kvalitný výkon a dôstojné prezentovanie formou vizitiek, hlavičkového papiera, brožúr a iných dokumentov, prostredníctvom ktorých prispieva k celkovej profesionálnej prezentácii tak seba ako aj spoločnosti.

 

Článok II

Spolupráca a prípadné spory

Realitní poradcovia  spoločnosti Kompletreal, s.r.o.  spolupracujú medzi sebou v záujme efektivity a vzájomnej pomoci v duchu dôvery a príjemného vystupovania. V snahe vyhýbať sa prípadným sporom riadia sa všeobecne danými podmienkami spolupráce. V prípade vzniku sporu rieši danú situáciu manažér pobočky, alebo pokiaľ je spor medzi realitnými poradcami alebo manažérmi rôznych pobočiek, rieši tento spor dozorná rada spoločnosti Kompletreal, s.r.o.  to isté platí aj v prípade ak sa poradca alebo manažér správa v rozpore s pravidlami spolupráce a ani po prípadnom upozornení nedošlo k náprave.

 

Kapitola IV

Článok I

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie etického kódexu by mal každý poradca a manažér spoločnosti Kompletreal, s.r.o. považovať za prejav svojej profesionálnej cti. Všetci realitní poradcovia a manažéri spoločnosti Kompletreal, s.r.o.  potvrdzujú, že etickému kódexu spoločnosti Kompletreal, s.r.o. porozumeli a súhlasia s jeho dodržiavaním.

Novinky a aktuality
Realitný servis Realitný servis Tento článok je určený všetkým ľuďom,...
Člen Realitnej únie SR Právoplatný člen Realitnej únie SR Spoločnosť Kompletreal,...
Naša činnosť Realitná kancelária KOMPLETREAL, s.r.o. má za sebou dva roky...